baner

START

STRONA G£ÓWNA

(406) 579-6722

chain gearing

OFERTA

256-476-8346

(908) 205-6015


KONTAKT


Rados³aw Przebitkowski

2164404931 mobile

Nie umiem pisaæ poematów, nie umiem ¶piewaæ ani rze¼biæ,
ale umiem robiæ mapy. I tym siê w³a¶nie zajmuje.

Mapa - to wyj±tkowa forma komunikowania i przekazywania informacji.
Z po¶ród znanych Nam form przekazywania my¶li, jak pismo, mowa, muzyka, fotografia, grafika, malarstwo i inne, kartografia to szczególna metoda, przewy¿szaj±ca je zarówno pod wzglêdem jako¶ci, jak i ilo¶ci przyswajanych danych przez narz±dy zmys³ów odbiorcy. Mapa jako niezwykle pojemny no¶nik informacji, opisuj±c przestrzeñ i zjawiska w niej zachodz±ce, bywa niezast±piona. Próba opisania tekstem tego co mo¿na przedstawiæ na mapie, mo¿e zaj±æ niekiedy wiele stron a i tak nie wyczerpie tematu. Dlatego nie ma dobrych przewodników turystycznych, podrêczników geografii i historii, encyklopedii powszechnych i wiele innych ksi±¿ek które by nie zawiera³y map.Wszystkie mapy zamieszczone w serwisie s± Mojego autorstwa i nie mog± byæ wyko¿ystane przez osoby trzecie bez Mojej zgody, chyba ¿e nota obok mapy oznajmia inaczej

AKTUALNO¦CI

BÊDZIE

Antarktyda

4 stycznia - 1 luty 2012
Antarktyda 2012

Wyprawa ¿eglarska na s/y "Polonus" na wody Antarktyki w rejon polskiej stacji Arctowskiego na Szetlandach P³d i eksploracja wybrze¿y Pó³wyspu Antarktycznego.
207-608-0868


Patagonia

1 luty 2012 - 7 marca 2012
Patagonia 2012

Wyprawa ¿eglarska na s/y "Polonus" na wody Patagonii Chilijskiej. Wiêkszo¶æ trasy zaplanowa³em miêdzy wyspami a l±dem sta³ym. Planuje ok 20 postojów, g³ównie w os³oniêtych zatokach w Andach Patagoñskich. unenquired
BY£O


Poznañ

22 pa¼dziernika 2010
Poznañ, przewodnik - W. £êcki

Promocja ksi±¿ki z Moimi mapami (21 map)


© Radek Przebitkowski